HOTĂRÂRE

privind aprobarea privind aprobarea studiului de fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Amenajare drum acces si podeț Skatepark"

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 21818/23.06.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21819/23.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 19/30.01.2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum acces și podeț   Skatepark”

§  Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare drum acces si podeț Skatepark", conform anexei.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajare drum acces si podeț Skatepark”, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

 

CAPACITĂŢI TEHNICE:

Suprafata afectata de proiect=115 mp

Lungime totala podet = 8.5 m

Lungime suprastructura podet=8.5 m

Latime totala podet = 3 m

Latime parte carosabila = 2.5 m

Lungime totala proiect = 23.7 m

 

INDICATORI FINANCIARI:

 

Valoarea totală a investiţiei:

 192.364,31 lei (fără TVA)              228.678,74 lei  (cu TVA)

  din care C+M:  

       112.337,60 lei (fără TVA)             133.681,74 lei (cu TVA)

 

Durata estimata de executie a lucrarilor este de 4 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.    156

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

  cons. DAPL Diana Ion