HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții

al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 22094/24.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 22095/24.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    153

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion