HOTĂRĀRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

al Consiliului Local Municipal Tārgoviște

 

                   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 21621/19.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 21622/19.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

§Prevederile HCL nr. 244/16.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Tārgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 77/24.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Tārgoviște,
īn situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;                      Īn temeiul art. 139 alin. (2) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Tārgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Īncepānd cu data prezentei, H.C.L. nr. 244/16.07.2008 și H.C.L. nr. 77/24.03.2020 īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Consiliul Local, Primarul Municipiului Tārgoviște, Viceprimarii Municipiului Tārgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, instituțiile și societățile comerciale din subordinea consiliului local şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                                        AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                  jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    152

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion