HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar LiceuluiVoievodul Mircea” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului Acces – activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică     

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 22.06.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 21242/17.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21243/17.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Liceului ”Voievodul Mircea” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20941/16.06.2020;

§ Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr. OIR SE 11362/10.06.2020;

§ Acordul de Parteneriat încheiat în vederea implementării proiectului ”Acces – activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică”;

§ Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice din cadrul  Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritara 6. Educație și competențe;

§ Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 15.363,50 lei, Liceului „Voievodul Mircea”, în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului Acces – activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică.

Valoarea totală a proiectului alocată pentru Liceul ”Voievodul Mircea” este de 583.096,03 lei.

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local, pe bază de credit de angajament.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                        SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    151

Tgv. 22.06.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu