HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanuși Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescuîn vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului „Educația de azi, succesul de mâine     

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 22.06.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20878/15.06.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20879/15.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 16028/06.05.2020;

§ Adresa Liceului Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 16027/06.05.2020;

§ Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice din cadrul Apelului de tip competitive, cu limită de depunere subsumat Axei prioritare 6 - Educație și competențe, Obiectivul specific 6.2 Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor de risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural, Obiectiv specific 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic (POCU 2014-2020);

§ Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” și Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului „Educația de azi, succesul de mâine”, după cum urmează:

1.    Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” – 28.620,95 lei;

2.    Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”          28.620,95 lei.

Valoarea totală a proiectului alocată pentru fiecare dintre cei doi parteneri este de 1.431.047,50 lei.

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local, pe bază de credit de angajament.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    150

Tgv. 22.06.2020

 Redactat 4 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu