HOTĂRĂRE

pentru modificarea anexei la HCL nr. 134/28.02.2019

privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local īn Municipiul Tārgoviște către

 Societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L.

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 17947/22.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 17948/22.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa societății Servicii Publice Municipale Tārgoviște īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 17667/20.05.2020 ;

§  Prevederile H.C.L. nr.  134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local īn Municipiul Tārgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de  transport public local prin atribuire directă īn municipiul Tārgoviște, nr. 7580/04.03.2019;

§  Prevederile H.C.L. nr. 428/28.11.2019 privind includerea īn domeniul public al Municipiului Tārgoviște a bunurilor imobile situate īn Bdul. Unirii, nr. 6 și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local īncheiat īntre Municipiul Tārgoviște și societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L.

§ Prevederile H.C.L. nr. 132/30.04.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tārgoviște;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

               Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Anexa nr. 1 (Lista bunurilor de natura terenurilor, construcțiilor și echipamentelor ce se transmit către Societatea Servicii Publice Municipale Tārgovişte S.R.L.) a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 7580/04.03.2019, așa cum a fost aprobată prin HCL nr. 134/28.02.2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează īn mod corespunzător cu bunurile prevăzute īn anexa 1 la prezenta hotărāre.

   Art. 2 Anexa nr. 2 (Lista stațiilor de īmbarcare - debarcare călători ce se transmit către Societatea Servicii Publice Municipale Tārgovişte S.R.L.) a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 7580/04.03.2019, așa cum a fost aprobată prin HCL nr. 134/28.02.2019, se modifică conform anexei 2 la prezenta hotărāre.

Art. 3 Anexele 1 și 2 ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, se republică, conform noilor anexe.

Art 4. Predarea bunurilor se va efectua pe bază de proces verbal, ca act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, īn evidența patrimonială urmānd a se opera īn mod corespunzător.

Art. 5. Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă: Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L și Secretarul General al Municipiului Tārgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        SECRETARUL GENERAL

                                                                                                        AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   148

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu