HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției “Amenajare intersecție DJ 720E cu str. Petru Cercel prin realizarea unui sens giratoriu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020,  având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17944/22.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17945/22.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 7304/01.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 13125/02.04.2020;

§ Adresa nr. 211/10.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 16536/11.05.2020

§ Adresa nr. 10447/19.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 17421/19.05.2020;

§ HCJ nr. 103/29.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-ecconomice și a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiții „Amenajare intersecție DJ 720E cu str. Petru Cercel prin realizarea unui sens giratoriu”;

§ O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița pentru realizarea în comun a investiției ”Amenajare intersecție DJ 720E cu str. Petru Cercel prin realizarea unui sens giratoriu”.

Art. 2. Se aprobă modelul cadru al contractului de asociere pentru realizarea obiectivului, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3. Se aprobă documentația tehnico-economi - fazaStudiu de fezabilitate și principalii indicatori pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare intersecție DJ 720E cu str. Petru Cercel prin realizarea unui sens giratoriu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă cota de participare a Municipiului Târgoviște în cuantum de 146.825,36 lei.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște sau înlocuitorului de drept al acestuia să semneze contractul de asociere pentru realizarea obiectivului ”Amenajare intersecție DJ 720E cu str. Petru Cercel prin realizarea unui sens giratoriu”.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                                     jr. Cătălin Rădulescu                                                                  jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   144

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Diana Ion