HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 321/29.07.2019 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat rezultat în urma solicitării actului aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. 5014/18.12.2019Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reco nversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Obiectiv specific 4.2. Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau   neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17793/21.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17794/21.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidul solicitantului -  Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Obiectiv specific 4.2. Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ;

§  Memoriu act adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 5014/18.12.2019;

§  Deviz oferta nr. 1603/25.02.2020;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Prevederile H.C.L. nr. 321/29.07.2019 refertioare la aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 2 al H.C.L. nr. 321/29.07.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare) AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA”  în cuantum de 1.427.641,30 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 1.420.152,73 (inclusiv TVA) şi valoarea totală neeligibilă 7.488,57 lei (inclusiv TVA)”.

Art II Articolul 3 al H.C.L. nr. 321/29.07.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a 7.488,57 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent cheltuielilor neeligibile), cât şi contribuţia de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 28.403,06 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA”.

Art III Finanţarea investiției se va realiza din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ și Bugetul Local.

Art. IV Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. V Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                                     jr. Cătălin Rădulescu                                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   142

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu