HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17766/21.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17767/21.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 201/18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii;

§ H.G. nr. 329/23.04.2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii ;

§ Contractul nr. 13682/07.04.2020 încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa;

§ Cererea de fundamentare nr. 15891/04.05.2020 privind cheltuielile pentru carantină;

§ Adresa nr. 17561/20.05.2020 privind cheltuielile pentru carantină;

§ Dispoziţia Primarului nr. 1113/14.05.2020;

§ Nota de fundamentare a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat nr. 16298/08.05.2020;

§ Referatul de necesitate al Direcţiei Managementul Proiectelor nr. 16379/08.05.2020;

§ Nota de fundamentare a Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 16390/08.05.2020;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Solicitarea Bibliotecii Judetene nr. 15241/27.04.2020;

§ Prevederile art. 28 și art. 30 alin. (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 după cum urmează:

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.215 mii lei, prin:

·  Majorarea cu suma de 15 mii lei a prevederilor la indicatorul 43.02.41 - Sume alocate pentru cheltuielile cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la loul de muncă”;

·  Majorarea cu suma de 1.200 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.80 - "Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină”.

  II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 1.215  mii lei, prin:

·  Majorarea cu suma de 1.200  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autorităţi publice şi acţiuni externe“, din care pe titluri:

-   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 1.200 mii lei, în bugetul propriu;

·  Majorarea cu suma de 15  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Sănătate“, din care pe titluri:

-   Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 15 mii lei, în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială;

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2020 după cum urmează:

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.000 mii lei, prin:

·  Majorarea cu suma de 2.000 mii lei a prevederilor la indicatorul 41.07.02.01 " Sume aferente creditelor interne".

  II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.000  mii lei, prin:

·  Majorarea cu suma de 2.000  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuințe, servicii si dezvoltare publică“, din care pe titluri:

-   Majorarea prevederilor bugetare la titlul  Active nefinanciare  cu suma de 2.000 mii lei,

Art. 3 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul creditelor creditelor interne pe anul 2020 este redat în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanţate din bugetul local modificată este redată în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Lista proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2020 finanţate din bugetul local modificată este redată în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanţate din bugetul creditelor interne pe anul 2020 este redată în anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4  Din bugetul local, capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, titlul Bunuri şi servicii va fi acordat sprijin financiar pentru Biblioteca Judeteană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa în suma de 10 mii lei, conform solicitării nr. 15241/27.04.2020.

Art. 5  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                                jr. Cătălin Rădulescu                                                              jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   141

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion