HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

          Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 17477/19.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 17478/19.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată;

§ Prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile H.C.L. nr. 236/30.05.2019 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Tārgovişte - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

          Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., īn care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului īn Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                        AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                                      jr. Cătălin Rădulescu                                                                            jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   139

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                                                         Anexa la HCL nr. 139/28.05.2020

Consiliul Local                                                                                                     

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi īnregistrate īn Registrul Asociaţilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.     Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (execuție bugetară) al societății Municipal Security S.R.L și indicatorii de performanță pentru anul 2019, conform anexei la prezentul mandat.

 

 

Pentru _____X____  Īmpotrivă_________   Abţinere________ 

 

 

                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                   AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                             jr. Cătălin Rădulescu                                                                                jr. Silvia-Elena Stanca