HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală

Extraordinară a Acţionarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, având în vedere:

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18211/25.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 118/30.04.2020 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.;

§  Notificarea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 9644/05.05.2020, înregistrată la societatea Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. sub nr. 14267/11.05.2020;

§  Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.  înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 17693/20.05.2020 ;

§   Informarea nr. 5478/07.02.2020 a COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. ;

§   Situația participării la capitalul social al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. la data de 31.12.2019 ;

§  Actul Constitutiv al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. ;

§   Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

     În temeiul art. 139, alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa 1 a H.C.L. nr. 118/30.04.2020 se revocă, iar Anexa 2 își păstrează valabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                                     jr. Cătălin Rădulescu                                                                 jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   138

Tgv. 28.05.2020

Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

  Municipiul Târgovişte                                                                                                                     Anexa la H.C.L nr. 138/28.05.2020

  Consiliul Local                                            

                                         

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.,

din data de 29.05.2020, ora 14

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să aprobe verificarea modului de subscriere și plată a acțiunilor emise în baza hotărârilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019 și nr. 24 din 28.08.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la data de 31.12.2019, dată care constituie sfârșitul perioadei de subscriere și plată.

 

Pentru _____X_____  Împotrivă__________    Abţinere________

 

2. Să aprobe majorarea capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și plătite în intervalul 01.07.2019 – 31.12.2019, în baza hotărârilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019 și nr. 24 din 28.08.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de la valoarea actuală de 3.070.601 lei, la valoarea de 3.158.722 lei, respectiv cu suma de 88.121 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de  88.121 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu pe acțiune, la care se adaugă o primă de emisiune de 7,605 lei pe acțiune, totalul primelor de emisiune fiind 670.196,25 lei, acțiuni și prime de emisune subscrise și plătite de către Comuna Pietroșita, Văcărești, Sotânga, Mătăsaru, Lucieni, Vulcana Pandele, Nucet și Lungulețu după cum urmează:

 

Nr.

Crt.

Denumire acționar

Număr acțiuni

subscrise și plătite (lei)

Prime de emisiune

plătite (lei)

1.

Comuna Lungulețu

11.621

88.379

2.

Comuna Pietroșița

11.620

88.380

3.

Comuna Nucet

5.810

44.186,12

4.

Comuna Vulcana Pandele

11.620

88.378,7

5.

Comuna Lucieni

5.810

44.190

6.

Comuna Mătăsaru

20.336

154.660,56

7.

Comuna Văcărești

5.810

44.190

8.

Comuna Sotânga

15.494

117.831,87

 

                                                              Pentru _____X_____  Împotrivă__________    Abţinere________                             

           

3.   Să aprobe actualizarea și semnarea, în numele și pe seama acționarilor,  Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., urmare a majorării de capital, precum și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a hotărârii adunării generale a acționarilor.               

                                                     

                                                              Pentru _____X______   Împotrivă__________    Abţinere________                             

 

4.  Să aprobe anularea unui număr de 1.193.022 acțiuni emise în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 18.10.2016, neachitate  până la data de 31.12.2019, cu o valoare nominală totală de 1.193.022 lei (1 leu/acțiune), la care se adaugă primele de emisiune de 9.072.932,31 lei.

 

    Pentru ___________   Împotrivă_____X_____    Abţinere________

 

5.  Să aprobe verificarea subscrierilor la data limită prevăzută de hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 24 din 28.08.2019, respectiv 31.12.2019. (punct introdus pe ordinea de zi de către acționarul Județul Dâmbovița)

 

                                                                      Pentru______X_____   Împotrivă__________    Abţinere________

 

6.  Să aprobe informarea tuturor acționarilor asupra numărului de acțiuni și a primelor de emisiune nesubscrise până la data de 31.12.2019. Acordarea unui termen de preferință de cel puțin o lună către toți ceilalți acționari care doresc preluarea acțiunilor și a primelor de emisiune nesubscrise, pentru a le da posibilitatea de a-și manifesta opțiunea de preluare, în baza prevederilor art.11 alin. (10) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. (punct introdus pe ordinea de zi de către acționarul Județul Dâmbovița)

 

                                                               Pentru ______X_____   Împotrivă__________    Abţinere________

 

7.  Să aprobe modificarea art. 11 alin. (10) din Actul constitutiv, în sensul eliminării sau majorării proporției/limitei de preluare a acțiunilor rămase nesubscrise. (punct introdus pe ordinea de zi de către acționarul Județul Dâmbovița)

 

                                                                      Pentru ___________   Împotrivă______X____    Abţinere________

 

8.  Să aprobe reconvocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se verifica cine și-a manifestat opțiunea (a uzat de dreptul de preferință) de a prelua subscrierile inițiale nevărsate în termen, cu consecința directă a modificării structurii capitalului social vărsat și implicit a acționariatului; Aprobarea majorării capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. de la valoarea de 3.070.601 lei, la valoarea ce va rezulta în urma manifestării opțiunii de preluare, în baza prevederilor art. 11 alin. (10) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.; Aplicarea prevederilor art. 11 alin. (11) din Actul Constitutiv, în sensul anulării acțiunilor rămase nesubscrise ca urmare a aplicării art. 11 alin. (10) din același Act constitutiv. (punct introdus pe ordinea de zi de către actionarul Județul Dâmbovița)

 

                                                       Pentru ___________   Împotrivă____X______    Abţinere________

 

   

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                                                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                     jr. Cătălin Rădulescu                                                            jr. Silvia-Elena Stanca