HOTĂRĀRE

privind aprobarea numărului maxim de asistaţi sociali prin Cantina de Ajutor Social de pe raza Municipiului Tārgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 17578/20.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 17579/20.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

§ Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

   Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu data de 01 iunie 2020 se aprobă un număr maxim de 550 asistaţi sociali prin Cantina de Ajutor Social de pe raza Municipiului Tārgovişte, respectiv 400 persoane asistate pentru hrană caldă şi 150 persoane beneficiare de pachete de alimente săptămānale.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Direcția de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                         AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,                                                                                                                       jr. Cătălin Rădulescu                                                                jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   136

Tgv. 28.05.2020

Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion