HOTĂRĀRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale

Direcției de Asistență Socială

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 17576/20.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 17577/20.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioarfe

§  Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§  Prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 61177/2020 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. c), art. 392 alin. (1) și  alin. (2) și 409 alin. (1) și alin. (3) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  Īn temeiul 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a)  din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        SECRETARUL GENERAL

                                                                                                         AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                                  jr. Cătălin Rădulescu                                                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   135

Tgv. 28.05.2020

          Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu