HOTĂRĀRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare

ale Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16921/14.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16922/14.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa nr. 15714/30.04.2020 a Instituției Prefectului – Judeţul Dāmboviţa, privind numărul maxim de posturi pentru anul 2020 ;

§ Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 59475/2020;

§ Prevederile HCL nr. 400/28.11.2019 privind modificarea statului de funcţii al Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte ;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. c), art. 405, 406, 407, 409 și art. 610 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

        Īn temeiul 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Poliția Locală a Municipiului Tārgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                                             jr. Cătălin Rădulescu                                                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   134

Tgv. 28.05.2020

Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu