HOTĂRĀRE

privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică

al Municipiului Tārgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 17600/20.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 17601/20.05.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Procesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Publică;

§ Prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) şi art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

§ Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte ;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

      Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Tārgovişte, pentru anul 2020-2021, conform anexei.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliţia Locală, Poliţia Municipiului Tārgovişte şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                                   AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                                         jr. Cătălin Rădulescu                                                                                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    133

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion