HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

                                                                  

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară astăzi, 30.04.2020,  având în vedere:

§   Referatul de aprobare nr. 15002/23.04.2020;

§   Raportul comun nr. 15003/23.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Raportul comun nr. 15666/30.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Referatul nr. 15004/23.04.2020 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§   Declarația pe propria răspundere, nr. 15205/24.04.2020, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Silvia-Elena Stanca, dată în condițiile art. 289, alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§   Declarația pe propria răspundere, nr. 15206/24.04.2020, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Silvia-Elena Stanca, dată în condițiile art. 289, alin. (6) din Codul Administrativ;

§   Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 318/29.07.2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște”

§ Prevederile H.C.L. nr. 35/14.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare şi reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgovişte”;

§ Solicitarea de clarificare 10;

§ Extrasul de carte funciară – Cartea Funciară nr. 75590;

§ Nota internă a Direcției Managementul Proiectelor înregistrată sub numărul 15452/28.04.2020;

§ Adresa Direcției Urbanism – Serviciul Cadastru imobiliar, agricol, banca de date, registrul agricol înregistrată sub nr. 15452/29.04.2020;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a), art. 286 alin. (4) art. 287 lit. b), din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 417- Pasaj DN 71, 420- Pasaj superior DN 72, 422- Pod rutier Mihai Bravu, 664- Teren pepinieră Sere, 1587- Piața Mihai Viteazul, 1748- Teren Cimitir Central, 1749- Teren Cimitir Simuleasa, 1750- Teren Cimitir Suseni, 1754- Teren Capela Geartoglu,  1759- Teren aferent Clădire D.A.P.P.P, 1760- Spațiu Primărie Taxe și Impozite PT E, 2242- Teren Piața Revoluției, 2254 - Teren Piaţa Mihai Viteazul, 2291- Teren Strada 9 Mai, 2434- Teren sediu Primărie Corp A, 2435- Teren sediu Primărie Corp B, 2437- Teren Strada poet Grigore Alexandrescu nr. 6, 2468- Teren Strada Laminorului 10A, 2524- Teren Strada Revoluției Platou Primărie, 2961- Teren Calea Ialomiţei nr. 3C, 2967- Teren Calea Ialomiţei nr. 3, 3045- Teren Strada Justitiei 9, 3676- Teren Staţie tratare apă Târgovişte -Sud, 3834- Teren Bulevardul IC Brătianu, 3848- Teren Strada maior Brezişeanu Eugen, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 417, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea Sinaia- DN 71, poziția km. 35+129, peste calea ferată 2 linii, construcție din beton armat cu infrastructură din asfalt, 8 deschideri lungime 21 metri, clasa de încărcare E, lungime totală 177,70 metri, lățime parte carosabilă 14 metri, lățime parte pietonală 1,5x2 metri, lățime totală pod 18 metri, suprafața 3200 m2

- la poziţia 420, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Șoseaua Găești- DN 72, poziția km. 26+285, peste calea ferată 4 linii, construcție din beton armat cu infrastructură din asfalt, 12 deschideri lungime 20,35-31,15 metri, clasa de încărcare E, lungime totală 307,75 metri, lățime parte carosabilă 15 metri, lățime parte pietonală 2x2 metri, lățime totală pod 20 metri, suprafața 6155 m2

- la poziţia 422, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihai Bravu, peste Râul Ialomiţa, construcție din beton armat cu infrastructură din asfalt, clasa de încărcare E, lungime totală 110 metri, lățime parte carosabilă 7,90 metri, lățime parte pietonală 1,6x2 metri, lățime totală pod 11,20 metri, suprafața 1232 m2

- la poziţia 664, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Matei Basarab nr. 76 A; categoria de folosinţă A - arabil 58.432 m2 şi CC - curţi construcţii 10.640 m2; cvartal 11, parcela 1; Vecinătăţi: Nord- NC 75832, râul Ialomiţa, Est- terenuri proprietate privată, Sud- terenuri proprietate privată, Ves - terenuri proprietate private; suprafaţa = 69.072 m2, număr cadastral 83139 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83139 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 1587, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Piață publică pavată cu plăci din granit 4845 m2, situată între Bulevardul Libertății, Parcul Mitropoliei, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Strada poet Grigore Alexandrescu; teren aferent în suprafaţă de 8080 m2, număr cadastral 82547, pe care sunt amplasate: statuie ecvestră Mihai Viteazul, fântână arteziană din beton în suprafaţă de 93 m2, rețea instalație iluminat public, 2 rastele biciclete, 2 pergole din lemn, 10 jardiniere din ceramică, 16 bănci cu şezut din lemn pe pat din zidărie, 15 bănci cu şezut din lemn pe schelet metalic, 24 coşuri de gunoi, 3 sisteme bolarzi acces piață, spațiu verde 2838 m2 “, iar coloana 6 se va completa cu: “Carte funciară nr. 82547 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 1748, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Şoseaua Găeşti nr. 3; categoria de folosință Cc-curți construcții, cvartal 255, parcela 1; vecinătăţi: Nord- drum, Est- Strada Constructorilor, Sud- Statie Petrom, numere cadastrale 78711 şi 78712, Vest- Şoseaua Găeşti; suprafaţa = 49.818 m2, număr cadastral 83415“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83415 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 1749, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu de la Afumaţi nr. 5 A; categoria de folosință Cc-curți construcții; cvartal 221, parcela 12; vecinătăţi: Nord- număr cadastral 75838, Est- număr cadastral 75838, Sud- număr cadastral 75746, Vest- numere cadastrale 75998, 76112, 75491, 76112 și 75998; suprafaţa = 21.970 m2, număr cadastral 83428 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83428 Municipiul Târgoviște”;

- la poziţia 1750, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Eroilor nr. 32A-32B; categoria de folosință Cc-curți construcții; vecinătăţi: Nord- proprietate privată, Est- Bulevardul Eroilor, Sud- teren drum strada Costache Olăreanu, Vest- canal, cale ferată; suprafaţa totala = 65.456 m2, compusă din lot număr cadastral 83427 = 51901 m2, lot număr cadastral 76183 = 1000 m2, lot număr cadastral provizoriu 601 = 6899 m2, lot număr cadastral provizoriu 3989 = 5112 m2 si lot f. nc. = 737 m2 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83427 Municipiul Târgoviște și Carte funciară nr. 83427 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 1754, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Stelea nr. 17; categoria de folosinţă - curţi construcţii; vecinătăți: Nord- număr cadastral 71497, proprietate privată Ştefan Adrian, Est- Strada Stelea, Sud- număr cadastral 76121, Vest - teren municipiul Târgoviște; suprafaţa = 1024 m2; număr cadastral 83130 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83130 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 1759, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluţiei nr. 2; categoria de folosinţă Cc- curţi construcţii; vecinătăţi: Nord- teren municipiu, Est- Strada Revoluţiei, Sud- teren municipiu, Vest- teren municipiu; suprafaţa = 323 m2, număr cadastral 83768“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83768 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 1760, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Spațiu Primărie Taxe și Impozite PT E“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada maior Brezişeanu Eugen; cotă din clădire fost punct termic tip P, zidărie BCA cu acoperiş terasă bitumată, suprafață spațiu = 163,5 m2 din suprafața desfășurată a clădirii = 273 m2, număr cadastral 85975-C1 “, coloana 5 va avea următorul cuprins “ 115.898 lei “, iar coloana 6 se va completa cu “ Carte Funciară nr. 85975 Târgoviște “ ;

- la poziţia 2242, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Teren aferent piață publică, categoria de folosinţă

Cc- curţi construcţii; vecinătăţi: Nord- Strada Revoluţiei număr cadastral 83898, Est- proprietăți particulare (blocuri), Sud- Bulevardul Libertăţii număr cadastral 83920, Vest- proprietăți particulare (blocuri), suprafaţa = 3.960 m2, număr cadastral 84621“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 84621 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 2254, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren aferent piață publică, categoria de folosinţă Cc- curţi construcţii; vecinătăţi: Nord- Bulevardul Libertății, Est- Parcul Mitropoliei, Sud- Bulevardul Mircea cel Bătrân, Vest- Strada poet Grigore Alexandrescu, suprafaţa = 8080 m2, număr cadastral 82547“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 82547 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 2291, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria Cc - curţi construcţii; cvartal 22, parcelele 5, 10, 15, 16, 25; Vecinătăţi: Nord - Strada Avram Iancu, Est - Strada Virgil Drăghiceanu, Sud - Strada Virgil Drăghiceanu şi Vest - Strada 9 Mai, suprafaţa = 20.723 m2, număr cadastral 85920“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 85920 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 2434, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluţiei nr. 1; categoria de folosinţă Cc- curţi construcţii, vecinătăţi: Nord- teren municipiul Târgovişte, Sud- strada Revolutiei, Est- teren municipiul Târgovişte, Vest- strada poet Grigore Alexandrescu; suprafaţa = 1167 m2; număr cadastral 82644 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 82644 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 2435, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluţiei nr. 3; categoria de folosinţă Cc- curţi construcţii, vecinătăţi: Nord- Strada IC Vissarion, Sud- teren municipiul Târgovişte, Est- teren municipiul Târgovişte, Vest- teren municipiul Târgovişte; suprafaţa = 384 m2; număr cadastral 82645“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 82645 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 2437, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren sediu Primărie Corp C “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada poet Grigore Alexandrescu nr. 6, categoria Cc- curţi construcţii; cvartalul 5, parcela 31; vecinătăţi: Nord- M.E.N. Club Sportiv Şcolar, Est- număr cadastral 82024, Sud- Municipiul Târgovişte, Vest- Strada poet Grigore Alexandrescu; suprafaţa = 526 m2, număr cadastral 83623“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83623 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 2468, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria Cc - curţi construcţii; cvartal 257, parcela 11; vecinătăţi: Nord - SC Rematholding CO SRL, Est - Strada Laminorului, Sud - număr cadastral 73995, Vest -  număr cadastral 73995; suprafaţa = 2.468 m2; număr cadastral 84549 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte Funciară 84549 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 2524, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren scuar primărie“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluției, categoria CAT- alte terenuri cu construcţii; cvartalul 5, parcela 21; vecinătăţi: Nord- număr cadastral 83785 strada IC Vissarion, număr cadastral 82645 clădire primărie corp B, număr cadastral 74038, Est- număr cadastral 83755 strada AI Cuza, Sud- număr cadastral 83898 strada Revoluției, Vest- număr cadastral 82644 clădire primărie Corp A, număr cadastral 84005 Strada poet Grigore Alexandrescu; suprafaţa = 3703 m2 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.085.349 lei“;

- la poziţia 2961, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Ialomiţei nr. 3C; categoria de folosinţă Cc- curţi construcţii; vecinătăţi: Nord- râul Ialomiţa, Est- teren municipiul Târgoviște, nr. cadastrale 83872 şi 83873, Sud- derivaţia Ialomiţa-Ilfov, Vest- teren municipiul Târgoviște; suprafaţa = 39.466 m2, număr cadastral 83915 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83915 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 2967, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosinţă Cc- curţi construcţii; cvartal 145, parcela 4, 5.1, 5.2; vecinătăţi: Nord- râul Ialomiţa, Est- teren municipiu, Sud- număr cadastral 82015, Cicom SRL şi Vest- Cicom SRL şi râul Ialomiţa; suprafaţa = 1.292 m2; număr cadastral 84866“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 84866 Municipiul Târgoviște, Act de alipire nr. 1874/11.07.2019 “;

- la poziţia 3045, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință Cc- curţi construcţii; cvartal 6; parcela 147; vecinătăţi: Nord- număr cadastral 72094, Est- număr cadastral 3172, Sud- Strada Justiției, Vest- număr cadastral 72094; suprafaţa = 979 m2, număr cadastral 83337 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 83337 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 3676, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Şoseaua Găeşti nr. 14, categoria de folosință Cc - curţi construcţii; vecinătăţi: Nord - număr cadastral 4053, Est- număr cadastral: 4053, Sud- drum, Vest- număr cadastral 4053; suprafaţa = 1678 m2; număr cadastral 84291 “, iar coloana 6 se va completa cu “HCL 266/27.09.2016, HCL 265/27.09.2016, Carte funciară nr. 84291 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 3834, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren adiacent Bulevardul IC Brătianu“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR- drum; din Bulevardul IC Brătianu până  în număr cadastral 76031, se înfundă; suprafaţa = 941 m2; număr cadastral 85994 “, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 85994 Municipiul Târgoviște “;

- la poziţia 3848, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosinţă Cc - curţi construcţii; cvartal 14, parcelele 249, 250, 251, 255, 313; vecinătăţi: Nord- IE 73930 și IE 75370, Est- IE 83823, Sud- nr. cadastral 741 și nr. cadastral 10490, Vest - proprietăți particulare; suprafaţa = 1323 m2, număr cadastral 85975“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “387.769 lei“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte funciară nr. 85975 Târgoviște “.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile cu datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 3 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a terenurilor corespunzătoare pozițiilor: 3849- parcela 249 în suprafaţă de 52 m2, valoare inventar 15.241 lei; 3850- parcela 250 în suprafaţă de 19 m2, valoare inventar 5.569 lei; 3851- parcela 251 în suprafaţă de 281 m2, valoare inventar 82.361 lei; 3852- parcela 255 în suprafaţă de 267 m2, valoare inventar 78.258 lei.

Art. 4 Se aprobă dezmembrarea terenului cu numărul cadastral 72054, proprietate publica a Municipiului Târgoviște, situat în Bulevardul Unirii nr. 6, în suprafață de 14713 m2, în următoarele imobile având categoria de folosință Cc- curți construcții : număr cadastral 85986 în suprafață de 522 m2, număr cadastral 85987 în suprafață de 135 m2, număr cadastral 85988 în suprafață de 315 m2, număr cadastral 85989 în suprafață de 333 m2, număr cadastral 85990 în suprafață de 208 m2, număr cadastral 85991 în suprafață de 139 m2, număr cadastral 85992 în suprafață de 13061 m2.

Art. 5 Se aprobă dezmembrarea terenului cu numărul cadastral 75590, proprietate publică a Municipiului Târgoviște, situat în Calea Ialomiței nr. 9- 15, în suprafață de 63.488 m2, în următoarele loturi: Lot 1 în suprafață de  62.561 m2  și Lot  2 în suprafață de 927 m2.

Art. 6 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   132

Tgv. 30.04.2020

Redactat 3 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu