HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.04.2020

al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare  nr. 14882/22.04.2020;

§    Raportul comun nr. 14883/22.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ;

§ Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.04.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2584/23.10.2019;

§ Prevederile H.C.L. nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.02.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. (8), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

                     În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.04.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 6 (șase) locuințe sociale, conform anexei la Procesul verbal nr. 2/15.04.2020.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

           

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       SECRETARUL GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                                                  jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   131

Tgv. 30.04.2020

Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu