HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§Referatul de aprobare nr. 15364/28.04.2020;

§Raportul de specialitate nr. 15365/28.04.2020;

§Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

§Adresa Ministerului de Finanţe Publice nr. 15290/27.04.2020;

§Prevederile Contractului de finanţare nr. 5338/23.04.2020;

§Prevederile Contractului de finanţare nr. 5316/27.04.2020;

§Prevederile H.C.L nr. 33/14.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020;

§Prevederile HCL nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 309/29.07.2019;

§Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 6125/23.04.2020;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

 În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 după cum urmează:

I. Diminuarea veniturilor totale cu suma de 227 mii lei, prin:

·  Diminuarea cu suma de 227 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 - "Cote defalcate din impozitul pe venit”;

II. Diminuarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 227  mii lei, prin:

·     Diminuarea cu suma de 227  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie“, din care pe titluri:

-      Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii  cu suma de 227 mii lei, în bugetul Teatrului Municipal şi modificarea corespunzătoare a Listei proiectelor şi programelor Teatrului Municipal pe anul 2020.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2020 după cum urmează:

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 33.165,12 mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 33.165,12  mii lei a prevederilor la indicatorul 41.07.02.01 "Sume aferente creditelor interne".

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 33.165,12  mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 9.500  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.07 “Locuințe, servicii si dezvoltare publica“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Active nefinanciare  cu suma de 9.500. mii lei,

·     Majorarea cu suma de 23.665,12 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.07 “Transporturi“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Active nefinanciare cu suma de 23.665,12 mii lei,

Art. 3 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Bugetul creditelor intrerne pe anul 2020 este redat în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanţate din bugetul creditelor interne pe anul 2020 este redată în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Lista proiectelor şi programelor Teatrului Municipal pe anul 2020 este redată în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se completează Anexa 4 la H.C.L. nr. 33/14.02.2020 ”Lista proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2020 finanţate din bugetul local”, ca urmare a încheierii contractului de finanțare nr. 5338/23.04.2020, respectiv contractului de finanțare nr. 5316/27.04.2020, prin adăugarea:

-    sumei de 122.744 mii lei credite de angajament pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte”;

-sumei de 40.377 mii lei credite de angajament pentru obiectivul de investiţii „Completarea parcului auto din Municipiul Târgovişte prin achiziţionarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban”.

      Lista proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2020 finanţate din bugetul local” pe anul 2020 este redată în anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   124

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu