HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

,,Modernizarea şi reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domneasca, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății”

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 14510/15.04.2020;

§ Raportul comun nr. 14511/15.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§ Prevederile H.C.L. nr. 217/30.05.2019 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății”;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății”, conform anexei.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății”, după cum urmează:

 

                        I.          Valoarea obiectivului de investiții exprimată în lei, cu TVA, în conformitate cu devizul general:

-    valoarea totală a obiectivului de investiții: 21.566.175,56 lei ;

-    construcții-montaj (C+M): 18.736.492,38 lei.

 

                     II.          Capacități (în unități fizice):

-    Lungime drum modernizat: 6,980.50 m.

 

 

                 III.          Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

-    Durata de realizare a investiției este de 12 luni calendaristice.

 

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din Bugetul Local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                       

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          SECRETARUL GENERAL

                                                                                     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        jr. Cătălin Rădulescu                                                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   123

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu