HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:

Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul Dâmboviţa

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 15100/23.04.2020;

§ Raportul comun nr. 15101/23.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§ Prevederile H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul Dâmboviţa”;

§ Devizul general actualizat al investiţiei;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în articolul 1 al H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul Dâmboviţa, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

La nivelul întregii unitați de învățământ:

- suprafață incintă Colegiu national:                        8.769,00mp.   100,00%

-suprafață construcții pentru învățământ existente: 3.106,50mp.     35,42%

-suprafață construcții pentru învățământ propuse:  1.038,03mp.     11,83%

 

La nivelul zonei studiate pentru REALIZARE BAZA SPORTIVĂ:

- suprafață zonă studiată teren reglementat          2.500,00 mp       100,00 %

- suprafață construcție sala de sport și anexa        1.038,03 mp      41,52 %

- suprafață teren  și pista alergare în aer liber          484,07 mp      19,36 %

-suprafață platforme circulație                                722,70 mp       28,90 %

-suprafață spații verzi amenajate                             255,20 mp       10,20 %

 

La nivelul construcției Sala de sport și anexă vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice:

o suprafața construită total = 1.038,03 mp;           

o suprafața desfășurată total = 1.176,03 mp;

o suprafața utilă total = 973,83 mp;

Din care:

o suprafața construită sală sport = 884,00 mp;           

o suprafața utilă sală sport = 847,52 mp;

o locuri în gradene = 140 spectatori;

 

Durata de executie a proiectului

  Durata minima de realizare a investiţiei de 24 luni și durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni.

 

       Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA :

 

DENUMIREA CAPITOLELOR

SI  SUBCAPITOLELOR

DE CHELTUIELI

VALOARE (FARA TVA)

T.V.A

VALOARE

(INCLUSIV T.V.A)

VALOARE

(FARA T.V.A)

LEI

LEI

LEI

EURO

TOTAL

DEVIZ GENERAL

2.775.953,68

519.923,52

3.295.877,20

574.196,64

TOTAL C+M

1.955.825,08

371.606,77

2.327.431,85

404.555,81

 

Art. 2 Sursa de finanțare al proiectului este Bugetul local al Municipiului Târgovişte.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviste, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                        

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   122

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu