HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Realizare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte”

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 13986/09.04.2020;

§ Raportul comun nr. 13987/09.04.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§Prevederile H.C.L. nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Realizare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte”;

§ Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiţii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;

§ Normativul privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP 011-97;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Devizul general actualizat al investiţiei;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în articolul 2 al H.C.L. nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Realizare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

1. Valoarea totala a  obiectivului de investitii:       5.504.095,30 lei cu TVA

 

                   din care C+M:       3.977.112,17 lei cu TVA.

                       An 1 C+M:         2.585.122,91 lei cu TVA.

                       An 2 C+M:        1.391.989,26 lei cu TVA.

 

2. Graficul de realizare a obiectivului de investitii:      

Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 24 luni, din care 18 luni C+M.

 

3. Capacitati tehnice:

3.1.  Suprafata terenului – 4.910,00 m2

3.2.  Suprafata construita propusa – 634,30 m2

3.3.  Suprafata desfasurata propusa – 1.272,60 m2

3.4.  P.O.T. propus = 12,92 %

3.5   C.U.T. propus = 0,26

3.6.  Regim de inaltime – P+1E

3.7.  Capacitate gradinita – 5 Sali de grupa cu dormitoare – 80 de copii

3.8.   Lungimea x latimea cladirii propuse – 28,20 m x 26,95 m

3.9.   Suprafata construita la sol – 634,30 m2

3.10. Suprafata construita desfasurata parter – 634,30 m2

3.11. Suprafata construita desfasurata etaj – 638,30 m2

3.12. Suprafata desfasurata totala – 1.272,60 m2

3.13. Inaltime maxima a cladirii (raportata la cota 0,00) - +7,65 m

3.14. Suprafata accese (auto si pietonale), trotuare – 2.437,70 m2

3.15. Suprafata loc de joaca – 582 m2

3.16. Suprafata spatii verzi – 1.256 m2, din care 25 m2 sunt ocupati de Statia de tip Industrial de Monitorizare Automata a Calitatii Aerului din Municipiul Targoviste.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviste, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                   

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   121

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion