HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§ Raportul nr. 14989/23.04.2020 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.;

§Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139, alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

                   

                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                                           jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   118

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

                                          

 

 

  Municipiul Târgovişte                                                                                                        Anexa 1 la H.C.L nr. 118/30.04.2020

  Consiliul Local                                                                                                

 

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.,

din data de 29.05.2020, ora 14

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să aprobe verificarea modului de subscriere și plată a acțiunilor emise în baza hotărârilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019 și nr. 24 din 28.08.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la data de 31.12.2019, dată care constituie sfârșitul perioadei de subscriere și plată.

 

Pentru _____X_____  Împotrivă__________    Abţinere________

 

2. Să aprobe majorarea capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și plătite în intervalul 01.07.2019 – 31.12.2019, în baza hotărârilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019 și nr. 24 din 28.08.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de la valoarea actuală de 3.070.601 lei, la valoarea de 3.158.722 lei, respectiv cu suma de 88.121 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de  88.121 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu pe acțiune, la care se adaugă o primă de emisiune de 7,605 lei pe acțiune, totalul primelor de emisiune fiind  670.196,25 lei, acțiuni și prime de emisune subscrise și plătite de către Comuna Pietroșita,Văcărești, Sotânga, Mătăsaru, Lucieni, Vulcana Pandele, Nucet și Lungulețu după cum urmează:

 

Nr.

Crt.

Denumire acționar

Număr acțiuni

subscrise și plătite (lei)

Prime de emisiune

plătite (lei)

1.

Comuna Lungulețu

11.621

88.379

2.

Comuna Pietroșița

11.620

88.380

3.

Comuna Nucet

5.810

44.186,12

4.

Comuna Vulcana Pandele

11.620

88.378,7

5.

Comuna Lucieni

5.810

44.190

6.

Comuna Mătăsaru

20.336

154.660,56

7.

Comuna Văcărești

5.810

44.190

8.

Comuna Sotânga

15.494

117.831,87

 

  Pentru _____X_____  Împotrivă__________    Abţinere________                             

           

3.          Să aprobe actualizarea și semnarea, în numele și pe seama acționarilor,  Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., urmare a majorării de capital, precum și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a hotărârii adunării generale a acționarilor.               

                                                     

    Pentru _____X______   Împotrivă__________    Abţinere________                             

 

4.Să aprobe anularea unui număr de 1.193.022 acțiuni emise în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 18.10.2016, neachitate  până la data de 31.12.2019, cu o valoare nominală totală de 1.193.022 lei (1 leu/acțiune), la care se adaugă primele de emisiune de 9.072.932,31 lei.

 

    Pentru _____X______   Împotrivă__________    Abţinere________                             

 

 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       SECRETARUL GENERAL

                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

    Municipiul Târgovişte                                                                             Anexa 2 la H.C.L nr. 118/30.04.2020

    Consiliul Local                                                                                              

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.,

din data de 29.05.2020, ora 15

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.        Să aprobe înființarea punctului de lucru - Stația de Epurare Potlogi cu sediul în comuna Potlogi, județul Dâmbovița.

 

        Pentru ____X_____  Împotrivă__________    Abţinere________

 

2.        Să aprobe înființarea punctului de lucru - Stația de Epurare Vișinești cu sediul în comuna Vișinesti, județul Dâmbovița.

 

        Pentru ____X_____  Împotrivă__________    Abţinere________

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     SECRETARUL GENERAL

                                                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                                  jr. Silvia-Elena Stanca