HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor

 la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Tārgovişte

 

 

        Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, avānd īn vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 15021/23.04.2020 privind aprobarea realizării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Municipal Construct S.A., pentru anul 2019;

§  Raportul nr. 15022/23.04.2020 privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului la societatea Municipal Construct S.A., pentru anul 2019;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3781/2019 privind principalele aspecte legate de īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

     Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                             jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   116

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                     Anexa la H.C.L nr. 116/30.04.2020

Consiliul Local                                                                                                     

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.   Să aprobe realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2019, conform anexelor la prezentul mandat.

 

 

  Pentru_____X______ Īmpotrivă___________   Abţinere___________    

 

 

2. Să aprobe situațiile financiare anuale la data de 31.12.2019, conform anexelor la prezentul mandat.

 

 

  Pentru_____X______ Īmpotrivă___________   Abţinere___________

                                                                 

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                         jr. Silvia-Elena Stanca