HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, avānd īn vedere:

§  Raportul nr. 14799/21.04.2020 al societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019;

§  Prevederile art. 11 lit. a) și e) din Actul constitutiv al societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Tārgovişte;

§Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile art. 194, alin. (1), lit. a) și art. 1961, alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 3781/2019 privind principalele aspecte legate de īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului īn Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          SECRETARUL GENERAL

                                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   115

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                            Anexa la HCL nr. 115/30.04.2020

Consiliul Local                                                                                                     

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi īnregistrate īn Registrul Asociaţilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe situațiile financiare pentru anul 2019 ale societății Municipal Security S.R.L., conform anexelor la prezentul mandat.

 

Pentru _____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________    

 

 

2.    Să aprobe repartizarea profitului realizat īn anul 2019, conform anexei la prezentul mandat.

 

Pentru _____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________    

 

 

 

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                        AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                     jr. Silvia-Elena Stanca