HOTĂRĀRE

privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019 ale

  societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, avānd īn vedere:

§  Raportul ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportului Auditorului Financiar, raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2019;

§  Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.G. nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE :

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate), politicile contabile și notele explicative, pentru anul 2019, ale societății ECO-SAL 2005 S.A Tārgoviște, conform anexelor 1 și 2 a , b.

Art. 2 Se aprobă raportul Auditorului Financiar și raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2019 ale societății ECO-SAL 2005 S.A Tārgoviște, conform anexelor 3 și 4.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, societatea ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   114

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu