HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 154/29.07.2016 privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 14967/22.04.2020;

§ Raportul comun de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului nr. 14968/22.04.2020;

§ Prevederile art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea Poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 154/29.07.2016 privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 110/30.04.2020 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Dan Alexandru Tică;

§ Prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 765/11.03.2020 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante secretar general al Municipiului Târgovişte;

§ Adresa Poliţiei Municipiului Târgovişte nr. 792132/21.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 14911/22.04.2020, prin care este desemnat dl. comisar Sandu Marian să îl înlocuiască pe dl. comisar Claudiu Adrian Antofie în  Comisia Locală de Ordine Publică;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. g) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă modificarea articolului 1 al H.C.L. nr. 154/29.07.2016 privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

„ Începând cu data prezentei se reorganizează Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul municipiului Târgovişte, în urmatoarea componență:

1.   Primarul Municipiului Târgovişte - jr. Daniel - Cristian Stan - preşedinte

2.   Comisar de poliție Marian Sandu- Poliţia Municipiului Târgovişte - membru

3.   Director executiv Gheorghe Dinu - Poliţia Locală Târgovişte - membru                   

4.   Secretarul General al Municipiului Targoviste - jr. Silvia - Elena Stanca - membru

5.   Viceprimar Cătălin Rădulescu - Consiliul Local al Municipiului Târgovişte - membru                                                      

6.   Consilier local Alexandru Bugyi - Consiliul Local al Municipiului Târgovişte - membru

7.   Consilier local  Dan Alexandru Tică - Consiliul Local al Municipiului Târgoviştemembru.”

Art. II Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        SECRETARUL GENERAL

                                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   111

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți