HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local

al domnului Dan Alexandru Tică

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare al Primarul Municipiului Târgoviște, înregistrat sub nr. 14939/22.04.2020 în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8), lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate al Secretarului General al Municipiului Târgovişte, înregistrat sub nr. 14940/22.04.2020 în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8), lit. b)  din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Ordinul Prefectului nr. 223 emis în data de 06.04.2020 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-nei Ion Neli şi declararea ca vacant a locului acesteia  în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, județul Dâmbovița;

§ Adresa P.N.L. – Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa nr. 68/03.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte prin care se comunică faptul , urmare a retragerii din calitatea de supleanţi a domnilor Pavel Dragoş şi Caba Bogdan care ocupau poziţiile 12 respectiv 13 pe buletinul de vot dar şi a demisiei d-lui Cristea Dumitru Niculae din calitatea de membru P.N.L. (poziţia 14 pe buletinul de vot), primul supleant pe lista sa, la ultimele alegeri locale, este dl. Tică Dan Alexandru, înscris la poziţia 15 pe buletinul de vot, membru al Partidului Naţional Liberal;

§ Prevederile H.C.L. nr. 117/28.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Declarație înregistrată sub nr. 14614/15.04.2020 ;

§ Declarație înregistrată sub nr. 14615/15.04.2020 ;

§ Procesulverbal  nr. 14938 încheiat la data de 22.04.2020 al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului Dan Alexandru Tică;

§ Prevederile H.C.L. nr. 10/30.01.2017 privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art.100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 602 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

§ Prevederile art. 31- 34 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 129 alin. (1), art.139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște al domnului Dan Alexandru Tică, din partea Partidului Naţional Liberal - Organizația Județeană Dâmbovița,  pe locul declarat vacant.  

Art. 2 Începând cu data prezentei, domnul Dan Alexandru Tică va deveni membru al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru studii, prognoze economico-sociale şi buget-finanţe, programe externe şi relatii internaţionale, al comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum și în celelalte comisii, altele decât cele prevăzute, înlocuind-o pe doamna Neli Ion care fusese desemnată din partea Consiliul Local Municipal Târgoviște.

 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Dâmbovița, în termenul și în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Târgoviște, Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmbovița, precum şi domnului Dan Alexandru Tică și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Târgoviște sau postare pe pagina de internet www.pmtgv.ro.

 

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   110

Tgv. 30.04.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți