HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Târgoviște”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10440/25.03.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10441/25.03.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normativ NP- I 7 - 11 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.;

§ NTE 07/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

§ RE – ITI 228/2014 – Instrucţiuni de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva electrocutării în instalaţiile electrice fixe din reţelele de distribuţie a energiei electrice;

§ C56 – Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații;

§ GT059 – Ghidul criteriilor de performanță pentru instalații electrice;

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii „Extinderea rețelei de iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Târgoviște”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii ”Extinderea rețelei de iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Târgoviște”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din Bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica Cezarina Ilie                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

 

Nr.   99

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu