HOTĂRĀRE

privind desemnarea reprezentanților Municipiului Tārgoviște
prin Consiliul Local al Municipiului Tārgoviște īn  Consiliul
de Administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A.

  

            Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021, avānd in vedere:

·   Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 10195/23.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

·   Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 10196/23.03.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

·   Raportul final nr. 10193/23.03.2021 privind rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A.;

·   Prevederile H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind īnfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte;

·   Prevederile art. 17 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte, republicat īn baza H.C.L. nr. 167/25.06.2015;

·   Prevederile H.C.L. nr. 68/28.02.2017 privind desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO-SAL 2005 S.A.;

·   Prevederile H.C.L. nr. 308/29.07.2019 privind stabilirea indemnizaţiei fixe pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii ECO - SAL 2005 S.A.;

·   Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2021 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice  la Societatea ECO-SAL 2005 S.A. Tārgoviște;

·   Dispoziția Primarului nr. 558/09.02.2021 privind constituirea comisiei de selecție īn vederea numirii membrilor consiliului de administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A.;

·   Prevederile art. 29, 30, 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

·   Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice;

·   Prevederile Contractului de prestări servicii nr. 9095/27.03.2017, īncheiat īntre Municipiul Tārgovişte şi FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;

·   Documentația transmisă de FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. īnregistrată sub nr. 9591/2021 (proces-verbal nr. 6/05.03.2021, lista lung㠖 matrice,   lista scurt㠖 matrice, raport de activitate intermediar 3, raport de activitate fina, rezultatele interviului final, matrice finală candidați);  

·   Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

·   Prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

            Īn temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se numeşte, pentru o perioadă de 4 ani, noul Consiliu de Administraţie al Societatii ECO - SAL 2005 S.A. Tārgovişte, īn următoarea componenţă:

1) DUMITRESCU ZENOVIE DAN - inginer

2) IONIȚĂ GHEORGHE-MARIAN – inginer

3) IONIȚĂ MARIUS-CĂTĂLIN - economist

4) LICA MIRCEA MIHAI IONUT - jurnalist

5) OANĂ LIVIANA-MARINA - inginer

6) OPREA IONUȚ - inginer

7) STANCIU COSMINEL-NICUSOR - jurist

Art. 2 Īncepānd cu data prezentei H.C.L. nr. 68/28.02.2017 și H.C.L. nr. 109/30.03.2017 īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Īn termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărāri, consiliul de administrație va īntocmi și va īnainta consiliului local spre aprobare, Planul de administrare.

Art. 4 Se stabilește o indemnizație fixă lunară īn cuantum de 1300 lei brut/ședință pentru fiecare membru al consiliului de administrație, dar nu mai mult de o ședință /lună.

Art. 5 Componenta variabilă precum și clauzele contractului de mandat se aprobă de către consiliul local, odată cu planul de administrare.

Art. 6 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă persoanele desemnate prin H.C.L., Societatea ECO - SAL 2005 S.A. Tārgovişte şi pentru comunicare, Secretarul general al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Monica Cezarina Ilie                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

 

Nr.   97

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu