HOTĂRĀRE

privind constatarea īncetării de drept a mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acţionarilor Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

   Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 10006/22.03.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 10007/22.03.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul Prefectului Județului Dāmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind constatarea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind īnfiinţarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§ Prevederile art. 5 - capitolul IV şi art. 11 pct. 1 - capitolul VII din contractul de mandat īncheiat īntre Municipiul Tārgovişte şi dl. Sandu Mihai-Silviu (īncetarea de drept a mandatului prin ajungerea la termen);

§ Prevederile HCL nr. 254/27.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§ Adresa dlui. Sandu Mihai Silviu reprezentant al Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 35784/13.10.2020;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. 2 lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se constată īncetarea de drept, īncepānd cu data de 02.11.2020, a mandatului domnului Sandu Mihai Silviu de reprezentant al Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., reprezentant desemnat anterior prin H.C.L. nr. 254/27.09.2016.

Art. 2 H.C.L. nr. 254/27.09.2016 īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Se īmputernicește dna. Eftene Alina-Loredana, īn calitate de reprezentant al Municipiului Tārgovişte, voteze īn ședința ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. constatarea īncetării de drept a mandatului domnului Sandu Mihai Silviu de reprezentant al Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, dna. Eftene Alina-Loredana, Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru īnregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunilor privind schimbarea reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Monica Cezarina Ilie                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   96

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu