HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Sala de Educație Fizică și Sport „GABRIEL GHEORGHE IONESCU” bunului imobil situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3319/28.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3320/28.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2 lit. d) şi art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Adresele LiceuluiVoievodul Mircea” nr. 99/15.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1635/15.01.2021 și nr. 201/26.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 3005/26.01.2021;

§ Avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

§ Avizul nr. 2/17.02.2021 al Comisiei de atribuire de denumiri de pe lângă Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de Sala de Educație Fizică și Sport „GABRIEL GHEORGHE IONESCU” bunului imobil situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa, înscris la poziţia 1987 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Direcţia Urbanism – Serviciul Cadastru Imobiliar şi Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Targoviste.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL

                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica Cezarina Ilie                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   95

Tgv. 31.03.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu