HOTĂRĀRE

privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Tārgovişte și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare

 

    Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 6249/19.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 6250/19.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§  Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

§ Prevederile HCL nr. 135/28.05.2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială;

§ Adresa ANFP nr. 19485/2020;

§ Prevederile HCL nr. 289/24.12.2020 privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, īn cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;           

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) şi alin. 7 lit. b), art. 518, art. 610 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu data de 01.03.2021 se aprobă reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Tārgovişte.

Art. 2 Īncepānd cu data de 01.03.2021 se aprobă organigrama, statul de funcţii și regulamentul de organizare și funcționare prevăzute īn anexele 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Municipiului Tārgoviște, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   93

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Diana Ion