HOTĂRĀRE

privind aprobarea īncheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă

īn Municipiul Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§ Avizul Consiliului Concurenței nr. 9571/2019 īnregistrat la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 24342/2019;

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 6281/19.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 6282/19.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Completarea raportului de specialitate nr. 6282/19.02.2021;

§ Studiu de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public local din Municipiul Tārgoviște īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;

§ Adresa nr. 6283/19.02.2021 privind transmiterea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă īn Municipiul Tārgoviște īn vederea aprobării acestuia de către Consiliul Local;

§ Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit īn continuare "TFUE";

§ Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007);

§ Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

§ Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 Decembrie 2013, privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispoziții specifice referitoare la investiţiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1080/2006;

§ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

§ Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, completată și modificată de OUG nr. 58/2016 și actualizată prin Legea nr. 225/2016;

§ Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane īn unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;

§ O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, modificările și completările ulterioare;

§ O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente īn domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;

§ O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată;

§ Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

§ OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale īn  domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale īn domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;

§ OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

§ H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 167/2018 privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea şi dezvoltarea serviciului de transport public local de călători īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 şi achiziţia de autobuze”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 134/28.02.2019 aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local īn Municipiul Tārgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile HCL nr. 336/31.10.2013 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători īn Municipiul Tārgovişte;

§ Prevederile HCL nr 203 republicată/27.09.2016 privind acordarea unor facilităţi la transportul public de călători īn municipiul Tārgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. (7) lit. s) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. ­­­­­g) și h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īncheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă īntre Municipiul Tārgoviște și societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L., conform anexelor.

Art. 2 Se īmputernicește Primarul Municipiului Tārgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, să semneze, īn numele și pe seama Municipiului Tārgoviște, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă īn Municipiul Tārgoviște.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotarāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția de Asistență Socială, Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L și Secretarul General al Municipiului Tārgoviște pentru comunicare.

                                               

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca

        

                

Nr.   92

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 3 ex.

            cons. DAPL Diana Ion