HOTĂRĀRE

    privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 cu persoanele deținătoare de dosare complete pentru locuințele cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 5952/18.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 5953/18.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul Verbal nr. 1 īncheiat īn data de 15.02.2021 de către comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită īn baza Dispoziţiei Primarului nr. 3288/08.12.2020;

§ Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 82/28.02.2017 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2017 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 15.02.2021 al comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei.

Art. 2 Se aprobă lista de priorităţi, cu persoanele deţinătoare de dosare complete pentru locuinţele A.N.L., pentru anul 2021, conform anexei la Procesul - Verbal nr. 1.

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

                                                

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   89

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Diana Ion