HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 cu persoanele

din municipiul Târgoviște îndreptățite să primească locuințe sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5956/18.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5957/18.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.02.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 3289/08.12.2020;

§ Prevederile HCL nr. 87/25.02.2021 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 02.02.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§ Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (8) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

                      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.02.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei. 

Art. 2 Se aprobă lista de priorităţi cuprinzând persoanele îndreptățite și  deţinătoare de dosare complete pentru locuinţele sociale, pentru anul 2021, conform anexei la Procesul - Verbal nr. 2 din data de 15.02.2021.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

                                                 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   88

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Diana Ion