HOTĂRĀRE

privind aprobarea criteriilor și punctajelor īn vederea aprobării listei de priorități pentru anul 2021 cu persoanele din municipiul Tārgoviște īndreptățite să primească locuințe sociale

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 5954/18.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 5955/18.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul Verbal nr. 1 din data de 02.02.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită īn baza Dispoziţiei Primarului nr. 3289/08.12.2020;

§ Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 , cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 02.02.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei.

Art. 2 Se aprobă criteriile de prioritate și punctajele aferente acestora īn vederea stabilirii listei de priorități pentru anul 2021 cu persoanele īndreptățite să primească locuințe sociale, conform anexei la Procesul-Verbal nr. 1 din data de 02.02.2021.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte. 

 

                                                                                               

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   87

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Diana Ion