HOTĂRĀRE

privind īnchirierea prin licitație publică a 10 spații (căsuțe de lemn) īn suprafaţă de 10,5 m2 fiecare situate īn Municipiul Tārgovişte,

 Parcul Chindia

 

      Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 5440/15.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 5441/15.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile anexei 5h la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 2 ani, a 10 spații (căsuţe din lemn) aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, īn suprafaţă de 10,5 m2 fiecare, situate īn Parcul Chindia, īn vederea desfăşurării activităţii de comerţ, bunuri imobile avānd următoarele date de identificare:

I.            Număr de inventar: 15129971512;

II.          Elemente de identificare: Municipiul Tārgovişte, Parcul Chindia;

III.      Valoare de inventar: 14.280 lei/căsuță.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

1. Bugyi Alexandru

2. Cozma Constantin

3. Bercu Adrian-Gheorghe

 

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 27 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.  

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   80

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu