HOTĂRĀRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:                                     

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 6279/19.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 6280/19.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol nr. 39178/17.02.2021;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

     Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte a următoarelor bunuri imobile:

-   Teren Strada Nifon nr. 44, număr inventar 700212, valoare aferentă 69.517 lei;

-   Teren Strada Nicolae Bălcescu nr. 2, număr inventar 700959, valoare aferentă 15.173 lei;

-   Teren Bulevardul Regele Carol I nr. 15, număr inventar 700963, valoare aferentă 20.135 lei;

-   Teren Strada Boerescu Zaharia nr. 9 - Lot 2, număr inventar 701621, valoare aferentă 89.124 lei;

-   Teren „Dumitru Constanti”, număr inventar 7000850, valoare aferentă 1.366.371 lei;

-   Teren Strada C-tin Brāncoveanu nr. 62 A, număr inventar 7013072, valoare aferentă 46.212 lei;

-   Teren Aleea Coconilor nr. 5, număr inventar 70000723, valoare aferentă 21.983 lei;

-   Teren Strada Tudorică Popescu, număr inventar 70000733, valoare aferentă 54.267 lei;

-   Teren Strada I. H. Rădulescu nr. 1 - 1A, număr inventar 70000753, valoare aferentă 33.669 lei;

-   Teren Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 34, număr inventar 70000757, valoare aferentă 58.096 lei;

-   Teren Strada maior Eugen Brezişeanu, număr inventar 70001008, valoare aferentă         59.086 lei;

-   Teren Strada Rovine, număr inventar 70001113, valoare aferentă 86.483 lei.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte se modifică īn mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca

       

              

 

Nr.   77

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Diana Ion