HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:                                     

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6277/19.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6278/19.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Referatul nr. 6276/19.02.2021 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Declarația pe propria răspundere nr. 6830/25.02.2021 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (6) din Codul Administrativ;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 1902 - Clădire cămin - Grădiniţa cu program prelungit nr. 3, 1903 - Teren - Grădiniţa cu program prelungit nr. 3, 2317 - Teren Strada Tudor Vladimirescu - strada Valul Cetăţii 2545 - Teren Strada Stelea, 2547 - Teren Strada Revoluţiei - blocurile C, 3896 - Teren Bulevardul Eroilor, 3897 - Teren Bulevardul Eroilor şi 3898 - Teren Bulevardul Eroilor, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 1902, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Aleea Trandafirilor nr. 3; construcţie tip P; suprafaţa = 1045 mp, număr cadastral 86595”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 86595 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 1903, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Aleea Trandafirilor nr. 3; cvartal 190 parcela 15; Vecinătăţi: Nord, Est, Sud şi Vest-număr cadastral 76109; suprafaţa = 3.469 mp, număr cadastral 86595”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 86595 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 2317, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 31/94; parcela 77; suprafaţa = 1.334 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „440.338 lei”;

- la poziţia 2545, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 5-94; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 1176 , Est - număr cadastral 83900, Sud - număr cadastral 2747 şi 5483, Vest - număr cadastral  72953, suprafaţa = 383 mp; numar cadastral 74567”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 74567 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 2547, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria CPC - parcări; cvartal 5-94; parcela 118; zona din spatele blocurilor C şi Hotel Dâmboviţa; suprafaţa = 1282mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „423.175 lei”;

- la poziţia 3986, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria de folosinţă CAT - Alte terenuri; zona Piaţa Bucegi, în vecinătatea Autogării Mondotrans; Vecinătăţi: Nord - Bulevardul Eroilor, Est - Bulevardul Eroilor, Sud - număr cadastral 78773 şi Vest - număr cadastral 70911; suprafaţa = 9 mp, număr cadastral 86568”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 86568 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3987, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria de folosinţă CAT - Alte terenuri; zona Piaţa Bucegi, în vecinătatea Autogării Mondotrans; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 78773, Est - Bulevardul Eroilor, Sud - număr cadastral 78784 şi Vest - număr cadastral 70911; suprafaţa = 20 mp, număr cadastral 86579”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 86579 Municipiul Târgovişte”;

- la poziţia 3988, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria de folosinţă CAT - Alte terenuri; zona Piaţa Bucegi, în vecinătatea Autogării Mondotrans; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 78784, Est - Bulevardul Eroilor, Sud -Bulevardul Eroilor şi Vest - număr cadastral 70911; suprafaţa = 12 mp, număr cadastral 86571”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 86571 Municipiul Târgovişte”.

Art. 2. Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a bunului imobil prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului domeniul public al Municipiului Târgovişte a poziţiilor:

2045  Teren aferent imobil bloc nr. 8, valoare aferentă 115.268 lei;

2217 Teren Aleea Coconilor - Restaurant Brotăcei, valoare aferentă 372.737 lei;

2218 Teren Bulevardul Eroilor (paralel cu bulevardul), valoare aferentă 338.451 lei;

2324 Teren Bulevardul Independenţei, valoare aferentă 522.201 lei;

2343 Teren Bulevardul Regele Carol I, valoare aferentă 139.297 lei;

2372 Teren Calea Câmpulung nr. 34, valoare aferentă 30.038 lei;

2373 Teren Calea Domnească nr. 208 B - Calea Domnească 208 – B - C (Casa Pârvulescu),         valoare aferentă 310.614 lei;

2529 Teren Fundătura Cronicarilor, valoare aferentă 22.105 lei;

2551 Teren Strada Constantin Brâncoveanu, valoare aferentă 82.522 lei;

2557 Teren Bulevardul Mircea cel Bătrân - B.C.R.valoare aferentă 291.798 lei;

2650 Teren Strada Cretzulescu, valoare aferentă 166.761 lei;

2657 Teren Strada Ion Heliade Rădulescu, valoare aferentă 38.621 lei;

2669 Teren Strada Radu Popescu - Şcoala 10 - strada Popa Şapcă, valoare aferentă 447.271 lei;

2672 Teren Strada Radu cel Mare - Udrişte Năsturel - Radu Popescu, valoare aferentă 4.621 lei;

2673 Teren Strada Revoluţiei - Centrul vechi, valoare aferentă 548.278 lei;

2674 Teren Strada Stolnicului (intrare Justiţiei), valoare aferentă 69.517 lei;

2678 Teren Strada Valul Cetăţii, valoare aferentă 183.199 lei;

2962 Teren Strada căpitan Tudorică Popescu - donaţie Bădulescu – Huiu, valoare aferentă 863.909 lei;

2966 Teren Strada căpitan Tudorică Popescu - donaţie Cojan Dan, valoare aferentă 398.285 lei;

3047 Teren Strada doctor Benone Georgescu, valoare aferentă 397.097 lei;

3050 Teren Strada locotenent Stancu Ion, valoare aferentă 33.669 lei;

3054 Teren adiacent fosta fermă IUP, valoare aferentă 18.528 lei;

3613 Teren aferent alee Strada I.H. Rădulescu, valoare aferentă 53.804 lei;

3618 Teren zona Staţie epurare Târgovişte sud, valoare aferentă 79.122 lei.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   76

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu