HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte

a obiectivului de investiții Amenajare Skatepark în Municipiul Târgoviște - adiacent Parcului Chindia

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5815/17.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5816/17.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile punctelor 1.2.1 și 1.2.3 din Capitolul III al Normei metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia din 12.12.2005, aprobată prin Ordinul nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

§  Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 133/23.10.2020;

§  Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr. 4347/04.02.2021;

§  Prevederile H.C.L. nr. 386/10.10.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Amenajare skatepark în Municipiul Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 16/28.01.2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 386/10.10.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Amenajare skatepark în Municipiul Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții Amenajare Skatepark în Municipiul Târgoviște - adiacent Parcului Chindia, în valoare totală de 1.281.644,19 lei și înregistrarea ca activ fix corporal cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Activul fix corporal „Amenajare Skateparkinclus în domeniul public al municipiului conform art. 1, se transmite pe bază de proces-verbal în administrarea Direcției de Salubritate, împreună cu terenul aferent în suprafață de 4068 m2, situat în Strada profesor Cornel Popa nr. 101, înscris în Cartea funciară 84170 nr. cadastral 84170 cu drept de proprietate publică în favoarea municipiului, a cărui valoare de inventar este de 1.342.803 lei. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia Economică, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ.  Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   74

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 3 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu