HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa, în vederea participării la Târgul de Turism al României, virtual, ediția de primăvară, organizat de ROMEXPO în perioada 18 – 21 februarie 2021

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2462/21.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2463/21.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) şi alin. (9) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Municipiul Târgovişte prin Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în scopul participării la Târgul de Turism al României, virtual, ediția de primăvară, organizat de ROMEXPO în perioada 18 – 21 februarie 2021, conform anexei.

Art. 2 Taxa de participare în calitate de co-expozant la Târgul de Turism al României, virtual, ediția de primăvară, este de 250 euro + TVA (total 1500 lei), sumă ce va fi prevăzută în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Acordului de cooperare care face obiectul articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Managementul Proiectelor- Birou Protejare Patrimoniu Cultural, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

Nr.   7

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu