HOTĂRĀRE

privind majorarea impozitului datorat

pentru terenurile neīngrijite

 

        Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 5167/11.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 5194/11.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile pct. 168 din capitolul X al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1968/03.07.2017;

§ Somația nr. 234/12.03.2019 īntocmită de Poliția Locală;

§ Nota de constatare nr. 176/08.01.2021 īntocmită de Poliția Locală;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu 01.01.2021 se majorează cu 500% impozitul datorat de                                               , domiciliat īn Municipiul Tārgoviște, str.                                                                               , īn calitate de proprietar, pentru terenul situat īn Municipiul Tārgoviște, str. Col. Stan Zătreanu, nr. 14.

Art. 2 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tārgoviște va opera prezenta majorare īn evidențele fiscale, va emite și va comunica decizia de impunere                           .

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția Economic㠖 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe locale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ.  Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

Nr.   56

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu