HOTĂRĂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, avānd īn vedere:

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 2314/21.01.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 215/30.09.2020 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.;

§ Contractul de mandat nr. 1/15.10.2020 ;

§ Covocatorul nr. 153 din 20.01.2021, īnregistrat la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 2288 din data de 20.01.2021;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului īn Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

              

 

 

Nr.   5

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                       Anexa la HCL nr. 5/28.01.2020

Consiliul Local                                                                                                  

 

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi īnregistrate īn Registrul Asociaţilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe modificarea remunerației cuvenite administratorului societății la suma de 8550 lei brut/lună.

 

Pentru _____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________    

 

2.    Să semneze actul adițional nr. 1 la contractul de mandat īncheiat īntre Societatea Municipal Security SRL, prin asociații săi, şi administratorul societății, dl. Mihai-Andrei Păunescu, conform anexei la prezentul mandat.

 

Pentru _____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________    

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca