HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43766/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43767/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Declarația pe propria răspundere nr. 44569/24.11.2021 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile 289 alin. (6) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea poziţiilor 1781- Clădire din zid Parc Chindia, 1827- Teren Calea Domnească nr. 171 Teatrul de vară, 3728 – Teren Calea Domnească nr. 171A Parc Chindia, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 1781, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,,Calea Domnească nr. 171A, Parc Chindia; construcție din cărămidă tip P cu pod mansardat, compusă din: acces clădire din tâmplarie PVC, 7 camere, hol, spațiu aferent centralei termice și grup sanitar, la parter și 2 încăperi la mansardă; suprafața construită = 302 mp “;

- la poziţia 1827, coloana 2 va avea următorul cuprins: ,, Teren Calea Domnească nr. 171E “, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Parc Chindia, categoria de folosință CC – curți construcții, cvartal 6 parcela 43/1; suprafața = 713 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 242.869 lei“;

- la poziţia 3728, coloana 3 va avea următorul cuprins: „ Parc Chindia, categoria de folosință CC - curți construcții ; cvartal 6, parcelele 43, 44 și 45, suprafața = 1.503 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 159.047 lei“;

Art. 2 Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a bunului imobil prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   349

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Diana Ion