HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 219/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

„Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43542/16.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43543/16.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L nr. 219/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”;

§  Devizul general actualizat;

§  Apelul de fise de proiect: POR/GAL Târgoviștea Egalității de Șanse/2021/9/5/OS9.1 lansat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Târgoviștea Egalității de Șanse;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Indicatorii economici prevăzuți în Anexa 2 a H.C.L. nr. 219/30.05.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, se modifică după cum urmează:

                        „CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE IN MUNICIPIUL TARGOVISTE,

                                                                JUDET DAMBOVITA”

 

             LEI cu TVA               LEI fără TVA

      Valoarea totală a investiției:            9.550.559,59                  8.037.405,00

din care constructii montaj                  7.944.170,51                 6.675.773,54

         Eșalonarea execuției                         LEI cu TVA                LEI fără TVA

   lucrărilor investiției:

       AN I         INV                            5.730.335,75                 4.822.443,00

     AN II          INV                            3.820.553,84                3.314.962,00

              Durata estimată de execuție a investiției: 24 luni

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează    aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

 

Nr.   347

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu