HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 441/06.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43630/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43631/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;  

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile HCL nr. 441/06.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

§ Devizul general actualizat al investiției, la terminarea lucrărilor;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 441/06.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, după cum urmează:

 

CAPACITĂŢI TEHNICE:

Principalii indicatori urbanistici sunt:

S teren= 16481mp

POT= 1.1 %

CUT= 0.011

Pentru a utiliza la maxim potentialul terenului se vor realiza urmatoarele lucrari:

Alei

Fantana arteziana

Loc de joaca si fitness

Constructie multifunctionala si zona de gradene

Scena si zona de gradene

Spatiu verde

Sistem de iluminat, wi-fi si cctv

Suprafata teren= 16.481mp

Suprafata spatiu verde = 14.834mp

Suprafata alei asfalt= 864mp

Suprafata alei dale inierbate= 26mp

Suprafata piateta = 190mp

Suprafata loc de joaca= 270mp

Suprafata fantana arteziana= 50mp

Suprafata constructie multifunctionala=97.50mp

Suprafata rampa si scari constructie multifunctionala= 22.60mp

Suprafata scena=33.20mp

Suprafata gradene=51.70mp

Suprafata platforme grupuri sanitare si cabina poarta= 10.5mp

Banci: 40 buc

Cosuri de gunoi: 35 buc

Rastel pentru 2  biciclete: 6 buc

Valoarea totala a investitiei (INV)

Valori cu T.V.A.

Valori fara T.V.A.

Lei

Euro

Lei

Euro

Valoarea totala

     6.386.830,61   

     1.396.211,66   

     5.381.094,35    

     1.176.349,76    

din care C+M

     5.323.127,46    

     1.163.677,74   

     4.473.216,35    

        977.880,46    

 

 

 

 

 

Conversia indicatorilor maximali în euro s-a realizat conform cursului euro din ghid respectiv: 4,5744lei/euro.

Durata de realizare (luni): 17 luni.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

          

 

Nr.   346

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Diana Ion