HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul Dâmboviţa

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43718/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43719/17.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;  

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§Prevederile H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul Dâmboviţa”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat al investiţiei;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul Dâmboviţa,  ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

La nivelul întregii unitați de învățământ:

- suprafață incintă Colegiu national:                        8.769,00mp.   100,00%

-suprafață construcții pentru învățământ existente: 3.106,50mp.     35,42%

-suprafață construcții pentru învățământ propuse:  1.038,03mp.     11,83%

 

La nivelul zonei studiate pentru REALIZARE BAZA SPORTIVĂ:

- suprafață zonă studiată teren reglementat          2.500,00 mp       100,00 %

- suprafață construcție sala de sport și anexa        1.038,03 mp      41,52 %

- suprafață teren  și pista alergare în aer liber          484,07 mp      19,36 %

-suprafață platforme circulație                                722,70 mp       28,90 %

-suprafață spații verzi amenajate                             255,20 mp       10,20 %

La nivelul construcției Sala de sport și anexă vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice:

o suprafața construită total = 1.038,03 mp;           

o suprafața desfășurată total = 1.176,03 mp;

o suprafața utilă total = 973,83 mp;

Din care:

o suprafața construită sală sport = 884,00 mp;           

o suprafața utilă sală sport = 847,52 mp;

o locuri în gradene = 140 spectatori;

 

       Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA :

 

DENUMIREA CAPITOLELOR SI

VALOARE (FARA T.V.A.)

T.V.A

VALOARE (INCLUSIV T.V.A)

VALOARE (FARA T.V.A)

SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

 LEI

 LEI

 LEI

 EURO

TOTAL DEVIZ GENERAL

2.657.768,88

496.917,89

3.154.686,77

546.917,07

TOTAL C+M

2.219.233

421.654,27

2.640.887,27

464.441,11

Conversia indicatorilor maximali în euro s-a realizat conform cursului euro din ghid respectiv: 4,8345lei/euro.

Durata de realizare (luni): 22 luni.

 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

               

 

Nr.   345

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Diana Ion