HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

 ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16”

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 41572/5.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41573/5.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu mo dificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§  Prevederile HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general defalcat pe surse de finanțare, actualizat după încheierea actului adițional nr. 9 la contractul de execuție de lucrări;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16 Târgoviște”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16 Târgoviște”, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 5.542.022,97 lei 

(1.120.347,50 euro), din care:

- Construcții montaj(C+M), inclusiv T.V.A:4.692.384,21 lei

(948.588.80 euro).

- Dotări și Active necorporale, inclusiv T.V.A: 412.074,74 lei 

(83.302,96 euro).

    Curs valutar  la data de 22.10.2021: 1 euro = 4.94670 lei.

1.    Durata de execuție lucrări: 26 luni;

Capacități (în unități fizice și valorice):

Dimensiuni construcție

Creșa

Regim de înălțime

Stehnic+ P+1E

Suprafața construită

944.06 mp

Suprafața constr. desfășurată

1.430,44 mp

Categoria de importanță

C

Clasa de importanță

II

 

P.O.T = 29.88%

  C.U.T = 0,53

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

        Nr.   343

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu