HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 105/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii

„Amenajare Centru Social Integrat

pentru Persoane Vârstnice şi Cantină de Ajutor Social”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43838/18.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43839/18.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Devizul general actualizat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 105/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice şi Cantină de Ajutor Social”

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice şi Cantină de Ajutor Social”, aprobați prin H.C.L. nr. 105/28.02.2019, după cum urmează:

a)      INDICATORI TEHNICI :

-          Regim de înălțime: S+P+M;

-          Suprafața construită la sol: 640,00 mp ;

-          Suprafața desfășurată: 1.656,00 mp.

b)      INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A:  

 4.173.868,00 lei (878.431,65 euro)

 din care C+M:      2.985.039,00 lei (628.230,87 euro)

Valoare totală și active necorporale, inclusiv T.V.A :

254.075,00 lei (53.472,58 euro)

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția de Asistenţă Socială Târgovişte, Direcţia Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

 

 

Nr.   342

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu