HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 cu garaj înglobat și împrejmuire teren”, Municipiul Târgovişte, Tarla 7, Parcela 7/486,

 judeţ Dâmboviţa, beneficiari Petre Iosif și Petre Emanuela

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42206/9.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42207/9.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ   adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,  cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea


                       

                                                                                               HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Construire locuință P+1 cu garaj înglobat și împrejmuire teren”, Municipiul Târgovişte, Tarla 7, Parcela 7/486, judeţ Dâmboviţa, beneficiari Petre Iosif și Petre Emanuela.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă L-zonă pentru locuire și funcțiuni complementare (până la 10,00 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 15% ; CUT = 0,30, Rhmax. =P+1, Hmax=10,00m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția              Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.                 

 

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   341

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 3 ex.

  cons. Diana Ion